The automatic translation of this site allows you to get only a rough translation and may include mistakes of characters.

×

Error

The path for invoices seems to miss the correct file permissions

Učenje Grigorija Grabovoija o Bogu. Upravljanje Horizontom događaja u večnom životu

Print
Datum: 21. – 23. 12. 2018
Mesto seminara: Beograd
Vreme seminara: petak – nedelja, od 10:00 do 17:00
Predavač: Vjačeslav Konev
Language: Russian / Serbian

Free download for students

Description

Učenje Grigorija Grabavoja o Bogu.

Upravljanje Horizontom događaja u večnom životu.

Predavač: Vjačeslav Konev

Hotel Life Design, Balkanska ulica 18, Beograd Stari Grad

Datum: 21. - 23. 12. 2018

Vreme: petak – nedelja, od 10:00 do 17:00

***

Jezik seminara: ruski sa prevodom na srpski jezik

Cena: 198 €  (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate).

Prijave su moguće do početka seminara.

"Horizont događaja" odnosi se na sve događaje, koje osoba vidi ispred u određenom trenutku i ovi događaji uključuju sve akcije jedne osobe, za postizanje specifičnih ciljeva, koje postavlja za ovaj period. Obuka ovih tehnologija slušaocima će pomoći, da razviju veštine upravljajućeg jasnoviđenja, uključujući upravljajuće prognoziranje. I razvoj ovih veština se odvija na prilično prirodnom nivou, kada osoba radi sa sobom i svojom budućnošću. Primenom ovih tehnologija osoba može naučiti pažljivo i tačno razumeti buduće događaje, upravljati njima, graditi večnost života za sebe i za sve.

Plan seminara:

 • Nivoi kontrole horizontom događaja.

 • Prognozno upravljanje horizontom događaja u večnom životu.

 • Horizont događaja kao vrsta kontrole koja dolazi od osobe. Tehnologija "Strelica leti u beskonačnost"

 • Dobijanje informacija u budućnosti od vašeg "Informacijskog tela" u budućnosti.

 • Formiranje događaja trenutnog vremena iz budućeg vremena.

 • Elixir Večnosti.

 • Postizanje lične tačke "Večnog života", koja je stvarno večna, kao garancija beskonačne večnosti.

 • Stvaranje dijagnostičkih oblasti "Procene situacija i aktivnosti".

Radeći s budućnošću, takođe ćemo analizirati tehnologije ne samo za upravljanje događajima, već i tehnologije za upravljanje celokupnom upravljajućom strukturom. To je praktično nadgradnja nad primenjenim tehnologijama i kontrola nad njihovom implementacijom. Posle nekoliko lanaca tehnoloških nivoa, analiziraćemo metodologiju, kako iz moguće budućnosti stvoriti realnost, odnosno, raditi na apsolutnoj stabilnosti rezultata postavljenog cilja.

U zaključku, kao i tokom seminara, ukoliko postoje pitanja o temi koja se razmatra, razmotrićemo sva pitanja.

Seminar se odvija u obliku seminara - radionice, gde se teorijske osnove dopunjavaju praktičnim vežbama. Seminar će se održati na ruskom jeziku sa prevodom na srpski.

Seminar je pogodan za početnike i iskusne praktičare, jer Učenje Grigorija Grabavoja sadrži sistem koji omogućava svakome da razvije svoju svest i, prije svega, odmah iskoristi sve tehnike stečene na bilo kojem seminaru ili radionici u svakodnevnom životu.

Za seminar se dodeljuje sertifikat Obrazovnog centra dr. Grigorija Grabavoja za deo materijala, koji se izučava na seminaru.

Informacije i prijave: grigori.grabovoi.educenter@gmail.com

Dodatne informacije: http://grigori-grabovoi-education.info/event/seminar-upravljanje-horizontom-dogadaja-u-vecnom-zivotu-beograd/

-------------

Instrukcije za plaćanje: https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop

https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/webinars/bank-account

Svrha uplate: Seminar Konev

Dokaz o uplati obavezno dostaviti na grigori.grabovoi.doo@gmail.com

------------

RUSSIAN

Учение Григория Грабового о Боге.

Управление Горизонтом Событий в Вечной жизни.

Преподаватель: Вячеслав Конев

Место: Белград, Hotel Life Design, Balkanska ulica 18

Даты: с 21. по 23. 12. 2018

Время: пятница – воскресенье, с 10:00 по 17:00 ч

***

Язык семинара: русский с переводом на сербский

Цена: 198 € (при значении счетчика динара по среднему обменному курсу Национального банка в день оплаты).

Заявки возможны до начала семинара. 

По конкретным семинарам удалось сделать по партнерской программе расчёты, позволяющие участникам семинаров работать в течении всего времени семинаров с прибором развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трехрежимный.

***

Под «Горизонтом событий» подразумевается вся совокупность событий который человек рассматривает перед собой в конкретный момент времени и эти события включают в себя все действия человека по достижению конкретных целей, которые и ставит перед собой человек на этот период. Обучение этим технологиям для слушателя будет способствовать развитию навыков ясновидения, и в том числе прогнозного ясновидения, а также прогнозного управления. И в данном случае развитие этих навыков происходит в достаточно естественном уровне, когда человек работает с самим собой и своим будущим. Применяя эти технологии человек может научиться достаточно внимательно и точно понимать будущие события, управлять ими, строить вечность жизни для себя и для всех.

План семинара:

 • Уровни управления Горизонтом событий.

 • Прогнозное управление Горизонтом Событий в Вечной жизни.

 • Горизонт событий как своеобразное управление, идущее от человека. Технология «Стрелы летящей в бесконечность»

 • Получение информации в будущем от своего «Информационного тела» в будущем.

 • Формирование событий текущего времени из Будущего времени.

 • Эликсир Вечности.

 • Достижение человеком Точки «Вечной жизни», которая реально является вечной, как гарантия бесконечной вечности.

 • ...

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Currencies SelectorSearch in eShop

Shopping cart

 x 

Cart empty